ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Aνάλωση Κεφαλαίου και Τεκμαρτές Δαπάνες
Η κάλυψη των δαπανών με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών επιτυγχάνεται με χρήση των κωδικών 781-782, 783-784, 787-788 στο πίνακα 6, με χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν και τα οποία αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Δεν έχουμε περιορισμό (προς τα πίσω) στο αριθμό των ετών, για να “μαζέψουμε” εισοδήματα που είχαμε δηλώσει είτε αυτά είχαν φορολογηθεί είτε ήσαν απαλλασσόμενα, είτε είχαν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο.
Ειδικά αν είχαμε ξεχάσει να γράψουμε σε δηλώσεις προηγούμενων ετών, εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, π.χ. τόκους, μερίσματα ή χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα π.χ. πώληση περιουσιακού στοιχείου, εισαγωγή συναλλάγματος που δικαιολογείται η προέλευσή του, δάνειο που αποδεικνύεται νόμιμα κ.λπ., μπορούμε να υποβάλλουμε συμπληρωματική δήλωση μέχρι το τελευταίο μη παραγεγραμμένο οικονομικό έτος. Έτσι τα ποσά αυτά θα ληφθούν υπόψη στον σχηματισμό του κεφαλαίου προηγούμενων ετών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την μείωση ή κάλυψη τεκμηρίων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή αναγνωρίζονται εφόσον έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από τη φορολόγηση αυτή. Αν για την κάλυψη της δαπάνης αυτής που έγινε στο εξωτερικό γίνει επίκληση εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω εφόσον έχει περιληφθεί σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον βέβαια υπήρχε υποχρέωση.
Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο.
Tέτοια ποσά που καλύπτουν τεκμήρια είναι διάφορα επιδόματα – βοηθήματα που δεν θεωρούνται εισόδημα, αλλά δίδονται ως κοινωνική παροχή, για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων. Παραδείγματα επιδομάτων, είναι κοινωνικό μέρισμα το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, κ.λπ. Οι υποτροφίες ή τα χρηματικά βραβεία που χορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους φορείς, η αποζημίωση για ηθική βλάβη, τα κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κλπ, που γράφονται στους κωδικούς 781-782..
Xρηματικά ποσά που προέρχονται από την διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο φορολογούμενος που επικαλείται τίμημα από διάθεση περιουσιακού στοιχείου να αποδεικνύει με επίσημα στοιχεία ότι αυτός είναι ο κύριος του περιουσιακού στοιχείου, καθώς και το τίμημα της πώλησης του στοιχείου αυτού. Τέτοια ποσά την διάθεση περιουσιακών στοιχείων (κατοικίες, διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροί, πώληση της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων, κ.λ.π.) θα τα γράψει στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.
Εισαγωγή συναλλάγματος που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή.
Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, και η χώρα προέλευσης.
Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία ότι φέρουν βέβαιη χρονολογία.
Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και την καταβολή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν το κρίσιμο φορολογικό έτος. Όταν πρόκειται για κάλυψη δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Τα δάνεια που λαμβάνονται για αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας δε λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Τα καταναλωτικά δάνεια δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται για συγκεκριμένο σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίου διαβίωσης.
Δωρεά χρηματικών ποσών ή γονική παροχή χρημάτων για τις οποίες η σχετική φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) ή το συμβόλαιο, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ Ο.Υ, μέχρι τη λήξη του 2018, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Τέτοια ποσά θα τα γράψει στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6.Απαιτείται να αναγράφεται και ο Α Φ Μ. του δωρητή ή ο αριθμός της δήλωσης δωρεάς και σε περίπτωση κληρονομιάς ο Α.Φ.Μ. του αποθανόντα ή ο αριθμός δήλωσης κληρονομιάς.Τα ποσά των δωρεών ή γονικών παροχών μειώνονται με τα έξοδα που έγιναν για την απόκτησή τους, όπως οι φόροι, συμβολαιογραφικά έξοδα, κ.λπ..Οι δωρεές από συγγενικά πρόσωπα είναι ένας κλασικός και νόμιμος τρόπος κάλυψης τεκμηρίων. Δωρεές που καταβλήθηκαν στο ανήλικο τέκνο από τρίτα πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη αντικειμενικής δαπάνης του γονέα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *