Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2.
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες.
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού.
 • Σύνταξη εντύπου Ε9 ( Δηλώσεις Ακινήτων).
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος.
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
 • Έκδοση πιστοποιητικών.
 • Ρύθμιση οφειλών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Σύνταξη και υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης.
 • Βραχυχρόνιες Μισθώσεις-Airbnb
 • Υπολογισμός τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου.
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης.
 • Φορολογικός εκπρόσωπος.