Λογιστικά-Φοροτεχνικά

Έχοντας γνωρίσει πρωτόγνωρες  και συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον των εταιρειών, απαραίτητη θεωρείται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Ολοκληρωμένες λογιστικές λύσεις σε βιβλία όλων των κατηγοριών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σ’αυτό τον τομέα είναι :

 • Οργάνωση & Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων
 • Τήρηση και Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων κάθε κατηγορίας στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων  προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α – Φ.Μ.Υ.
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων
 • Σύνταξη δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.
 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 • Δωρεές – Γονικές Παροχές – Κληρονομιές
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και Δεικτών-Στρατηγική-Προβλέψεις.
 • Σύνταξη Ισολογισμών και  οικονομικών καταστάσεων .
 • Σύνταξη και υποβολή πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. σε Επιμελητήρια και λοιπές υπηρεσίες.
 • Ιδρύσεις – Μετατροπές – Μεταβιβάσεις-Συγχωνεύσεις- Εξαγορές Εταιριών
 • Φοροτεχνική υποστήριξη με βάση την φορολογική νομοθεσία.
 • Έλεγχος των λογιστικών βιβλίων για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.
 • Διεκπεραίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων .
 • Συμβιβασμοί και προσφυγές στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Υλοποίηση αναπτυξιακών νόμων.