Επενδύσεις-ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας με την συνεργασία της Εταιρείας RESULT  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχουν  εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης,  σας ενημερώνουν έγκαιρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή αναδιοργάνωσης ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, και αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη υλοποίησης των έργων.

Κατά την νέα προγραμματική περίοδο μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται να ενταχθούν νέα προγράμματα. Όλες οι δράσεις εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς  με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Στις επικείμενες δράσεις, συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός»,

«Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)»,

«Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας της χώρας»

«Ενίσχυση εμπορικών περιοχών μικρών και μεσαίων πόλεων -Δράση ενίσχυσης της δημιουργίας open malls».

«Επιχειρούμε Έξω»,

Παράλληλα, ανασχεδιάζεται η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».