Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Για τον καλύτερο σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης σε φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη της εταιρείας σας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως :

  • Προετοιμασία και σύνταξη του γενικού προϋπολογισμού της εταιρείας (master budget) με προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (cash flow) αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμό.
  • Μηνιαία παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, σύνταξη καταστάσεων εσόδων-εξόδων και ανάλυση των αποκλίσεων με τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη.
  • Στατιστικά στοιχεία και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Σχεδιασμός εσωτερικής οργάνωσης των τμημάτων της  εταιρείας με κύριο στόχο την διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών και την σωστή λειτουργία και επικοινωνία των διαφόρων τμημάτων.
  • Συμβουλές σε λήψη αποφάσεων σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.
  • Μηχανογραφική υποστήριξη και συμβουλές μηχανοργάνωσης.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Θέματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων και αποτιμήσεων.